Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη της Διαδικτυακής Πύλης («ΔΠ») υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και στη σχετική εθνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει.
Η OCEANIC SOLUTION AE θα προσαρμόζει τους όρους τους παρόντος σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.
Οι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή . Στην περίπτωση αυτή θα αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην αρχική σελίδα ώστε να ενημερώνονται οι χρήστες για τις τροποποιήσεις και προσθήκες όρων. Με την πλοήγηση και χρήση της διαδικτυακής πύλης, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Η OCEANIC SOLUTION AE συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών της ΔΠ, που οι ίδιοι παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά.
Προσωπικά δεδομένα (ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,


Η OCEANIC SOLUTION AE συλλέγει μέσω φόρμας τα ακόλουθα στοιχεία:


• Επώνυμο
• Όνομα
• Διεύθυνση
• Πόλη
• Τηλέφωνα Επικοινωνίας
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Ημερομηνία Γέννησης
• Οικογενειακή Κατάσταση(Έγγαμος-Άγαμος-Διαζευγμένος)
• Όνομα Μητρός
• Όνομα Πατρός
• Αριθμός Τέκνων
• Αρ. Δελτίου Ταυτότητας
• Αρ. Άδειας Security
• Βάρος
• Ύψος
• Ακαδημαϊκές Γνώσεις
• Ξένες Γλώσσες
• Τίτλοι σπουδών
• Ξένες γλώσσες
• Γνώσεις υπολογιστών
• Άλλες Γνώσεις
• Βαθμός Στρατολογικής κατάστασης
• Σώμα /Όπλο
• Ειδικότητα
• Βαθμός Ικανότητας
• Ημερομηνία Λήξης Αναβολής
• Αιτία Αναβολής
• Κατηγορία Άδειας Οδήγησης
• Μεταφορικό Μέσο
• Παλαιότερος Εργοδότης
• Ειδικότητα στον παραπάνω εργοδότη
• Απασχόληση από-έως
• Αιτία Διακοπής
• Ποιος σας προτείνει στην εταιρεία
• Ημερομηνία Υποβολής


Η OCEANIC SOLUTION AE χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών που επιλέγουν και αιτούνται οι χρήστες και μόνο στην έκταση που είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και την εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων. Επίσης επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα εφόσον είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση υποχρέωσης από τον νόμο ή / και συμμόρφωσης προς νομική υποχρέωση.
Η OCEANIC SOLUTION AE δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε άλλα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός από τις περιπτώσεις που
α) η διαβίβαση επιβάλλεται από τον νόμο ή /
β) η διαβίβαση γίνεται προς τρίτους, στους οποίους η OCEANIC SOLUTION AE αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της. Στις περιπτώσεις αυτές η OCEANIC SOLUTION AE παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και διασφαλίζει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο μέσω της υπογραφής ειδικής σύμβασης με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας και τον έλεγχο αυτών.
γ) η διαβίβαση γίνεται σε άλλες εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται η OCEANIC SOLUTION AE με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και ενημέρωσης για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές, με την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί ρητή συγκατάθεση από τους χρήστες.

Η OCEANIC SOLUTION AE δύναται να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες / χρήστες για στατιστικούς λόγους και προς βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών του λαμβάνοντας τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση ή απαιτείται για τη συμμόρφωση σε νομική υποχρέωση, εάν η διατήρηση επιβάλλεται από διάταξη νόμου. Μετά την παρέλευση αυτών των διαστημάτων τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται.
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Για την ανάκληση της συγκατάθεσης οι χρήστες μπορούν να απευθυνθούν στον Υπεύθυνο Ασφάλειας πληροφοριών της OCEANIC SOLUTION AE στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας, Email:main@oceansec.gr, τηλέφωνο:2610454327
Οι χρήστες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που συνοδεύει τα μηνύματα, ενημερώσεις, newsletters κλπ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις 13 επ. του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, οι χρήστες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα ως προς τα προσωπικά δεδομένα που τηρεί η OCEANIC SOLUTION AE: δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Οι χρήστες που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μπορούν να επικοινωνούν με email ή ταχυδρομικώς προς τον DPO της εταιρείας.

Η OCEANIC SOLUTION AE καταβάλλει κάθε προσπάθεια και εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με σκοπό την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας ή σκόπιμης απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους σε μη δικαιούμενα πρόσωπα .
Η OCEANIC SOLUTION AE μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών / χρηστών της ΔΠ, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή / και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή / και σελίδων της ΔΠ, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του διαδικτυακού φυλλομετρητή («Web browser») που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα της ΔΠ συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης / χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της ΔΠ.
Ο επισκέπτης / χρήστης της ΔΠ μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (Web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Η παρούσα ΔΠ περιλαμβάνει συνδέσμους («links») προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η OCEANIC SOLUTION AE για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.
Σε περίπτωση που θεωρείς πως η Διαχείριση των προσωπικών σου δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία έχεις το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr