ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ- ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Για την εξασφάλιση των παρεχομένων υπηρεσιών της η εταιρεία διαθέτει:

 1. Ηλεκτρονική ασφάλεια- ασφαλιστήριο συμβόλαιο
 • Αστικής ευθύνης προϊόντος μέχρι του ποσού των 75.000 ευρώ ανά γεγονός υλικής ζημίας/ σωματικής βλάβης. Με ανώτατο όριο ευθύνης του ποσού των 225.000 ευρώ.
 • Γενικής αστικής ευθύνης προς τρίτους μέχρι του ποσού των 75.000 ευρώ ανά γεγονός υλικής ζημίας/ σωματικής βλάβης κατά την διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης ή και συντήρησης με ανώτατο όριο ευθύνης το πόσο των 225.000 ευρώ. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

 1. Ο εξοπλισμός που η εταιρεία προμηθεύει – εγκαθιστά και συντηρεί, καλύπτεται με εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 12 μηνών από την ημερομηνία πλήρης λειτουργίας του
 2. Μετά την παρέλευση των 12 μηνών της εγγύησης καλής λειτουργίας, παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης της εγγύησης με ετήσιες προληπτικές συντηρήσεις
 3. Η εταιρεία κατά την εκτέλεση των όρων του έργου, ευθύνεται συμβατικά, μόνο για τις θετικές ζημιές του πελάτη ή τρίτων , που θα προέλθουν αποκλειστικά από υπαίτια αντισυμβατική συμπεριφορά , μέχρι ανώτατο όριο όπως αυτό ορίζεται στο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης .
 4. H εταιρεία εγγυάται ότι το διοικητικό προσωπικό και το εργατικό προσωπικό το οποίο θα χρησιμοποιήσει για να καλύψει τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη θα είναι άρτια εκπαιδευμένο έχοντας λάβει τις απαραίτητες γνώσεις και έχοντας περάσει από όλα τα τεστ στα οποία έχει υποβληθεί.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

 1. Ανώτατο όριο για όλη την περίοδο ασφάλισης 6.000.000,00 Ευρώ
 2. Γενικής Αστικής ευθύνης προϊόντος μέχρι ποσού 4.000.000,00€
 3. Επαγγελματική Αστική ευθύνη ανώτατο όριο για όλη την ασφαλιστική περίοδο 2.000.000,00 Ευρώ
 4. Σωματικές βλάβες κατά άτομο 2.000.000,00€,
 5. Υλικές ζημίες κατά περιστατικό ή και ομαδικό ατύχημα 2.000.000,00€,
 6. Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης έναντι εργαζομένων, μέχρι του ποσού 1.000.000,00€ ανώτατο όριο για όλη την ασφαλιστική περίοδο, σωματικές βλάβες κατά άτομο 200.000,00€, σωματικές βλάβες (ομαδικό) ανά ατύχημα 500.000,00€

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

 1. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας, είναι πιστοποιημένες με ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1801:2008